bruine kiekendief_ IMG_6477
  Klik op onderstaande kleine foto's of nummers voor meer foto's, of gebruik deze links:
terug naar Overzicht Alfabetisch   of   terug naar Overzicht Zwemvogels
IMG_6477
IMG_6730

IMG_6741

IMG_9625

Bruine Kiekendief, Marsh Harrier, Circus aeruginosus 
 
Van de drie soorten in Nederland broedende kiekendieven is de bruine kiekendief verreweg de algemeenste. Dit is altijd zo geweest, want Nederland bulkte van oudsher van geschikt leefgebied voor deze soort: moerasland. Het is dan ook een vogel met vele volksnamen, zoals rietwouw en hoanskrobber (hanenschrobber), een aanwijzing dat de soort goed bekend was bij de plattelandsbevolking. Niet dat het nu een populaire vogel was, in tegendeel! De officiŽle Nederlandse naam (afgeleid van kuikendief) wijst op de voorheen grote impopulariteit van de bruine kiekendief. De bruine kiekendief is een echte moerasvogel, met een voorkeur voor rietland. Lokaal kan de soort, als er sprake is van een hoge muizendichtheid, ook droger habitat bezetten, zoals bouwland. Van de drie soorten broedt en jaagt de bruine kiekendief in de natste, en hoogste vegetaties.
Status: Jaarvogel. Vrij schaarse broedvogel;
Trek-Stand-Winter: doortrekker in vrij klein aantal; wintervogel in uiterst klein aantal
Trend en Aantal: De bruine kiekendief komt in het grootste deel van Europa voor, maar op de Britse Eilanden is de verspreiding vrijwel beperkt tot het uiterste zuidwesten.
Fourageer en Broedbiotoop: Hoogveen, moeras, oevers, plassen, rietland en ruigte.
De bruine kiekendief is een echte rietvogel. Natte ruigtevegetaties, met daarin enkele struiken die worden gebruikt om een nest te bouwen dat ook bij een verhoogde waterstand droog blijft, en vooral veel riet: dat is wat bruine kiekendieven nodig hebben. In deze gebieden is het vooral belangrijk dat de rust gewaarborgd is; verstoring is voor alle kiekendieven funest.
Voedsel Bruine kiekendieven jagen op kleine vogels en hun kuikens (de 'kiekens'), maar ook kleine zoogdieren worden graag genuttigd.
         
(informatiebron: Vogelbescherming)