terug naar overzicht roofvogels
  IMG_8961
 IMG_8958
   steenuil, Little Owl , Athene noctua

Steenuilen leven in diverse halfopen landschappen. Het zijn de kleinste uilen die in Nederland voorkomen. Favoriet zijn extensief gebruikte graslanden en andere kleinschalige agrarische gebieden. De aanwezigheid van heggen, houtwallen en (knot)bomenrijen is van groot belang. Gebroed wordt in holen; in Nederland vaak in knotwilgen, boerenschuren en konijneholen. Het voedsel bestaat uit insekten, regenwormen en kleine zoogdieren.
 

status: Vrij talrijke broedvogel; standvogel.
trek/stand/winter: standvogel.
Trend en aantal: Steenuilen komen voor in Europa en AziŽ, tot in China. De noordgrens van het areaal wordt in Denemarken en Letland bereikt, de zuidgrens wordt min of meer gevormd door de contouren van Zuid-Europa.
Foerageer- en broedbiotoop: Weiden (kleinschalig)
In zijn directe leefomgeving, namelijk weilanden, eventueel enkele (kleinschalige) akkers, hoogstam-fruitboomgaarden en uiterwaarden, zoekt de steenuil naar muizen, kevers, regenwormen en andere kleine gewervelde en ongewervelde dieren.
Voedsel: kleine zoogdieren, insecten, vogels en ongewervelden.
(informatiebron: Vogelbescherming)