terug naar overzicht roofvogels
  IMG_0305
  IMG_0408
  IMG_0573
  IMG_0696
 IMG_0698
   Torenvalk, Falco tinnunculus

De Nederlandse torenvalkenpopulatie is voor het overgrote deel aangewezen op kunstmatige broedgelegenheid. Door heel het land zijn torenvalkenkasten geplaatst om valken een onderkomen te bieden en eventuele muizenoverlast te bestrijden. Het aantal broedparen bedraagt ongeveer 5.000 tot 7.500, en varieert met de veldmuizenstand.
 

status: Broedvogel
trek/stand/winter: Standvogel
Trend en aantal: De Nederlandse torenvalkenpopulatie is voor het overgrote deel aangewezen op kunstmatige broedgelegenheid. Door heel het land zijn torenvalkenkasten geplaatst om valken een onderkomen te bieden en eventuele muizenoverlast te bestrijden. Het aantal broedparen bedraagt ongeveer 5.000 tot 7.500, en varieert met de veldmuizenstand. 
Foerageer- en broedbiotoop: De torenvalk is een typische vogel van het agrarische landschap, open natuurlandschappen, langs wegen en in boomgaarden. In het landschap moeten enkele hoge bomen of uitkijkpunten aanwezig zijn waar ze ook in kunnen broeden. Maakt zelf geen nest, maar broed in nestkasten, oude nesten van kraaien en in of op gebouwen. Wegbermen, akkerranden, dijkbegroeiingen, overhoekjes en ruigtevegetaties zijn de plekken bij uitstek waar torenvalken zoeken naar hun favoriete prooi: veldmuizen. 
(informatiebron: Vogelbescherming)