terug naar overzicht vogels
 
  PICT4507
 
 PICT3093
   Blauwe Reiger, Ardea cinerea

Het is nauwelijks voor te stellen dat blauwe reigers vroeger schuchtere vogels waren, die een teruggetrokken leven leidden. Tegenwoordig zijn ze in elke stad te vinden en bezoeken ze vrijwel iedere tuin met een vijver op regelmatige basis. Blauwe reigers zijn echte sloot-food specialisten, maar vullen hun menu ook graag aan met mollen, muizen en grote insecten zoals sprinkhanen. Vis is echter vrijwel altijd het hoofdbestanddeel van hun eten. 
 

status: Broedvogel
trek/stand/winter: Standvogel en deels trekvogel
Trend en aantal: Het aantal blauwe reigers fluctueert met de aard van de Hollandse winters: strenge winters kunnen een grote klap toebrengen aan de blauwe reiger-populatie. Het aantal blauw reigers varieert dan ook tussen ongeveer 8.500 en 12.500 paren. 
Foerageer- en broedbiotoop: Reigers zoeken hun voedsel in ondiep water, slikken van rivieren en het Waddengebied en in vochtige en droge weilanden. Gebroed wordt in kolonies in oude bomen. De 3-5 eieren worden 4 weken bebroed en de jongen blijven ongeveer 8 weken in het nest. 
(informatiebron: Vogelbescherming)