terug naar overzicht vogels
  IMG_3994
  IMG_3999
  IMG_4002
 IMG_3991
   bosruiter, Tringa glareola, Sandpiper

De bosruiter is een steltloper met een opvallend gespikkeld verenkleed en een tamelijk korte snavel. Een goede vuistregel voor het herkennen van deze soort vormt de verhouding van de lengte van de snavel ten opzichte van de kop: beide zijn ongeveer even lang. Bij andere ruiters is de snavel meestal langer en / of niet helemaal recht. Het zijn noorderlingen, die Nederland passeren tijdens de voor- en najaarstrek. In een ver verleden broedden bosruiters ook wel in Nederland, maar sinds het begin van de 20e eeuw zijn geen goede bewijzen van broeden meer gevonden. Zo nu en dan duikt er echter een verdacht exemplaar op: de kans op een mogelijk broedgeval is daardoor nog niet geheel verkeken
 

status:  Doortrekker in vrij klein aantal
trek/stand/winter: zomergast in zeer klein aantal; voormalige, thans incidentele broedvogel
Europese verspreiding: De bosruiter is een broedvogel van Noord-Europa en het aangrenzende boreale gebied van AziŽ. De bosruiter is bekend als broedvogel in Nederland, maar sinds 1936 zijn er nauwelijks meer broedende paartjes vastgesteld.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop:Gorzen en slikken, intergetijdenzone, kust, moeras, oevers, wad
Voedsel- en broedbiotoop:Allerlei moerassige plekken in zowel zoete als brakke wateren, oevers van plassen en verlande wateren.
Voedsel: Ongewervelde zoet- en brakwaterdieren zoals waterpissebedden en (larven van) insecten.