terug naar overzicht vogels
 
  IMG_4448
  IMG_4455
  IMG_4479

 IMG_4444
   Drieteenstrandloper, Calidris alba, Sanderling  

Ziet u kleine vogels die, vaak in een groepje, met aanspoelende golven mee heen en weer rennen over het strand, dan heeft u te maken met drieteenstrandlopers. Deze kleine strandlopertjes overwinteren langs de Nederlandse kust en trekken in het voorjaar naar het arctische noorden om te broeden.
 

status: Jaargast.
trek/stand/winter: Trekvogel
Trend en aantal: Doortrekker in vrij groot aantal; wintergast in vrij klein aantal; zomergast in (zeer) klein aantal.
Foerageer- en broedbiotoop: Intergetijdenzone, kust, strand, wad, zee
Voedsel- en broedbiotoop: Overwintert in Nederland op stranden langs de Noordzee en op zandplaten in de Waddenzee en het Deltagebied. Broedt op de arctische toendra.
Voedsel: Kleine krabbetjes, garnalen, schelpdieren, wormen en insecten.
(informatiebron: Vogelbescherming)