terug naar overzicht vogels
  IMG_4463
  IMG_4464
  IMG_4472
 
 IMG_4456
   gestreepte strandloper, Pectoral Sandpiper, Calidris melanotos

De vogel is 19 tot 23 cm lang en heeft een spanwijdte van 38 tot 44 cm. De vogel lijkt enigszins op een kleine, slanke kemphaan (vrouwtje). Van boven heeft deze strandloper hetzelfde patroon van afwisselend bruin en donkere schubben met lichte randen. Een opvallend kenmerk is de gestreepte borst, waarbij het strepenpatroon een scherpe afscheiding heeft met de verder lichte buik. Over de witte staart loopt verticaal een zwarte band. De poten zijn licht grijsgroen tot vuilgeel, de snavel is donker aan de punt en lichter aan de basis. De strandloper heeft een roomkleurige wenkbrauwstreep, met daarin nog kleine donkere streepjes.

Gestreepte Strandloper is de meest in Nederland waargenomen zeldzame strandloper. Datzelfde geldt voor overig noordwest Europa. De soort broedt in Noord Amerika, maar ook in het oosten van SiberiŽ, westelijk tot het Taymir schiereiland. Tegenwoordig worden er jaarlijks enkele 10tallen Gestreepte Strandlopers in Nederland vastgesteld en wordt de soort niet meer beoordeeld door de Nederlandse zeldzaamhedencommissie, maar het eerste geval voor Nederland liet tot 1961 op zich wachten, en pas vanaf 1981 wordt deze soort jaarlijks in Nederland waargenomen. De soort wordt in Nederland gezien van mei tot en met november, waarbij de vroege herfst de beste periode is om deze soort in Nederland vast te stellen. De meeste gevallen doen zich voor in wetlands dicht bij de kust en in zuidelijk Flevoland (Oostvaardersplassen), maar ook wordt de soort wel waargenomen in het binnenland; alle provincies hebben inmiddels gevallen van deze soort.
 

status: De grootte van de wereldpopulatie werd in 2006 geschat op 25.000 tot 100.000 individuen. Men veronderstelt dat de soort in aantal stabiel is. Om deze redenen staat de gestreepte strandloper als niet bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN.
trek/stand/winter: In Europa is het regelmatige dwaalgast. Voor 1961 zijn er geen waarnemingen, maar sinds 1981 is de soort jaarlijks in Nederland waargenomen.
Europese verspreiding: De gestreepte strandloper broedt in noordelijk SiberiŽ, westelijk en noordelijk Alaska en noordelijk Canada. Het is een langeafstands-trekvogel die overwintert in AustraliŽ en Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika. Het leefgebied in de zomer bestaat uit arctische, vochtige en rijk begroeide toendra. In de overwinteringsgebieden verblijft de vogel in een groot aantal typen draslanden, zowel met zout, zout als brak water, zoals wadden, moerassen langs rivieren en meren, natte weilanden, lagunes en oevers van meren op hoogvlaktes tot op 4500 m boven de zeespiegel.
Foerageer- en broedbiotoop: Voedsel- en broedbiotoop: Modderbanken