terug naar overzicht vogels
  IMG_6915
  IMG_6917
  IMG_7200
 IMG_6880
   kemphaan, Philomachus pugnax, Ruff

Deze spectaculairste aller weidevogels broedt bij voorkeur in schrale, vochtige, bloemrijke graslanden. Het voedsel bestaat voornamelijk uit insekten en hun larven en wordt verzameld op slikkige open plekken. Kemphanen zijn vooral bekend door de fraaie voorjaarstooi van de mannetjes, die op de wat hoger en droger gelegen toernooiveldjes schier eindeloze schijngevechten houden om de gunst van de vrouwtjes te verwerven. Na de paring op het toernooiveld draaien de vrouwtjes op voor de zorg om het broedsel. Helaas is dit schouwspel vrijwel uit Nederland verdwenen. Kemphanen zijn in ons land vooral nog te zien in de winter. Scandinavische kemphanen overwinteren in het Waddengebied en langs de rivieren. Nederlandse kemphanen overwinteren meest in West-Afrika. 
 

status: Jaarvogel. ZEuropese verspreidingKemphanen broeden hoofdzakelijk in de boreale en subarctische klimaatzones: van Engeland, via ScandinaviŽ tot aan de Beringzee en op de Siberische toendra's. Nederland vormt de zuidgrens van de areaal.
trek/stand/winter: Zeer schaarse broedvogel; doortrekker in groot aantal; wintervogel in vrij klein aantal
Europese verspreiding: Kemphanen broeden hoofdzakelijk in de boreale en subarctische klimaatzones: van Engeland, via ScandinaviŽ tot aan de Beringzee en op de Siberische toendra's. Nederland vormt de zuidgrens van de areaal.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Intergetijdenzone, moeras, oevers, rivieren, weiden (kleinschalig), weilanden (uitgestrekt)
Voedsel- en broedbiotoop: Slikken, rivieroevers, waddengebied en natte plekken in graslanden. Voedselinsecten en larven van insecten
Biotoop Beken en meren, hoogveen, moeras, plassen, vennen Voedsel- en broedbiotoopDe geoorde fuut duikt in helder water van vennen en meren naar visjes en grotere waterinsecten, zoals libellenlarven.
Voedsel: Kleine vissoorten en waterinsecten (waaronder veel libellenlarven)
(informatiebron: Vogelbescherming)