terug naar overzicht vogels
  IMG_0947
  IMG_0955
  IMG_0983
 
 IMG_0966
   kleine zilverreiger, Little Egret, Egretta garzetta

De kleine zilverreiger is een bewoner van lagunes, moerassen en andere gebieden met ondiep zoet of zout water. In Nederland is de kleine zilverreiger zeldzamer dan zijn verwant - de grote zilverreiger - en heb je in Zeeland de grootste kans om er een tegen te komen.

status: Zeer schaarse broedvogel; doortrekker in zeer klein aantal; wintervogel in uiterst klein aantal
trek/stand/winter: Kleine zilverreigers komen vooral voor in Zuid-Europa; in Nederland wordt de noordgrens van het verspreidingsgebied bereikt. Overal in het verspreidingsgebied echter is een uitbreiding van de verspreiding in noordelijke richting waargenomen.
Trend en aantal: Beken en meren, gorzen en slikken, intergetijdenzone, kust, lagunes, moeras, oevers, plassen, rietland en ruigte
Foerageer- en broedbiotoop: Ondiepe zoete wateren omgeven door zachthout rooibos (wilgen, elzen, zwarte populieren en andere boomsoorten). Het water moet rijk zijn aan leven; vissen, (larven van) insecten en amfibiŽn.
Voedsel: voornamelijk kleine vissen maar ook amfibieŽn en waterinsecten.
(informatiebron: Vogelbescherming)