terug naar overzicht vogels
  IMG_8296
  IMG_8305
 
 IMG_8281
   koereiger, Bubulcus ibis, Cattle Egret

Een van de zeldzamere reigersoorten in ons land is de koereiger. De aantallen lijken de laatste jaren wel toe te nemen en in 1998 werd er zelfs voor het eerst met zekerheid gebroed in de Wieden (Drenthe). Koereigers zijn veel minder dan andere reigers gebonden aan water. Je treft ze dan ook veel meer aan in weilanden waar ze zich te goed doen aan insecten die door koeien, paarden of schapen tijdens het lopen worden opgepest. Soms lopen ze zelfs letterlijk tussen de poten van een koe of de benen van een paard omdat daar de lekkerste hapjes te vinden zijn. Ook liften ze graag op de rug van een schaap of koe mee.
 

status: Vrij zeldzame gast
trek/stand/winter: onregelmatige broedvogel
Europese verspreiding: Zuid-Frankrijk en delen van zuidelijk Spanje, Marokko en Griekenland..
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Graslanden, moeras, weilanden (uitgestrekt)
Voedsel- en broedbiotoop: Moerasgebieden en weilanden met vee. Soms lopen ze letterlijk tussen de poten van koeien om de insecten op te eten die door de koeienpoten worden opgejacht. Broeden doen ze in kolonies met andere reigersoorten in lage dode bomen in het water en rietmoerassen. Soms maken ze ook gebruik van hoge bomen tot wel twintig meter hoogte.
Voedsel: Hoofdzakelijk insecten
(informatiebron: Vogelbescherming)