kwak_IMG_7812.JPG
  Klik op onderstaande kleine foto's of nummers voor meer foto's: Terug naar:

Overzicht (Alfabetisch)

Overzicht (Bos-, Heide- en Tuinvogels)
 
IMG_4755 IMG_4763 IMG_4795  IMG_7812
Kwak, Nycticorax nycticorax, Black-crowned Night Heron 

De kwak is een vogel van uitgestrekte moerasgebieden die koloniegewijs broedt in wilgen- en elzenstruweel. De vogels verzamelen 's nachts hun vooral uit kikkers en vissen bestaande voedsel. Nederland ligt aan de noordgrens van het verspreidingsgebied. Hoewel kwakken op het eerste gezicht opvallende vogels lijken, valt het zeker niet mee er een te zien te krijgen. Hun nachtelijke en zeer verborgen levenswijze is daar de reden voor. De poten van de kwak zijn, net als bij andere (kleine) reigerachtigen, prima aangepast aan het klauteren door ruige oeverbegroeiing en bomen.

Status: Jaarvogel en zomervogel
Trek-Stand-Winter: Doortrekker in uiterst klein aantal.
Trend en Aantal: Nederland vormt de noordgrens van het areaal van de Kwak. Verder zuidelijk en oostwaarts komt de kwak dan ook meer voor dan in Nederland. In Noord- en Centraal-ItaliŽ broedt het leeuwendeel van de Europese kwakken.
Fourageer en Broedbiotoop: Moeras, rietland en ruigte
In moerassen zoeken kwakken 's nachts naar hun voedsel, dat bestaat uit vis en waterinsecten. Broeden doen kwakken in Nederland meestal solitair, maar in het buitenland liever in kleine tot grote kolonies.
         
(informatiebron: Vogelbescherming)