terug naar overzicht vogels
  IMG_5352
  IMG_5384
  IMG_5392
 IMG_5354
   oeverloper, Actitis hypoleucos, Common Sandpiper

Onopvallend lopen deze compacte steltlopers-zonder-stelten de modderige oevers van allerlei wateren af, op zoek naar voedsel. De lange poten van veel steltlopers zijn voor de oeverloper overbodig: hij zal niet snel het water inlopen zoals familieleden dit regelmatig doen. Juist langs de oevers zijn veel insecten en andere ongewervelden te vinden. De oeverloper heeft zich helemaal op het vangen daarvan gespecialiseerd. Goed kijkend loopt de oeverloper langs de waterkant, steeds een oogje op de lucht boven het water houdend. Vooral in mei en in juli-september zijn oeverlopers vrij algemeen. Buiten die tijd komt de soort veel minder voor.
 

status: Uiterst schaarse broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker in vrij groot aantal, zomervogel in zeer klein aantal, wintervogel in uiterst klein aantal
Europese verspreiding: De oeverloper komt in de Oude Wereld voor. In Amerika wordt de soort vervangen door de Amerikaanse oeverloper. In Europa is de soort talrijk in ScandinaviŽ, Ierland en Groot-BrittanniŽ, maar ontbreekt op IJsland. Het merendeel van de broedgevallen wordt hier vastgesteld in het rivierengebied..
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Beken en meren, gorzen en slikken, intergetijdenzone, kust, moeras, oevers, plassen, rivieren, zee.
Voedsel: voornamelijk insecten maar ook wormen en visjes