terug naar overzicht vogels
  IMG_6664
  IMG_6690
  IMG_9802
 IMG_6673
   Purperreiger, Ardea purpurea

Deze moerasbewoner broedt koloniegewijs in drassig, overjarig rietland en in door oud riet omgeven struweel. Het voedsel bestaat vooral uit vis en amfibieŽn, welke in ondiep open water gevangen worden. Het zijn trekvogels, die overwinteren in West-Afrika bezuiden de Sahara. Purperreigers zijn een stuk zeldzamer dan de algemene blauwe reiger. 
 

status: Broedvogel en doortrekker
trek/stand/winter: Trekvogel
Trend en aantal: Purperreigers hadden tot aan het begin van de twintigste eeuw te lijden van vervolging door de mens. Het volledig beschermen van de soort leidde tot een toename en een uitbreiding vanuit Midden-Nederland en Overijssel tot in Friesland, waar nu de meest noordelijk gelegen purperreigerkolonies ter wereld liggen. In de jaren zeventig broedden gemiddeld 700 paren in ons land ( met een uitschieter naar 900 paar in 1979); sindsdien is er sprake van een gestage afname met begin jaren negentig aantallen tussen de 200 en 300 paar. De belangrijkste broedgebieden zijn gelegen in de Nieuwkoopse Plassen, de Zouweboezem bij Ameide (ZH), het Vechtplassengebied en in Noordwest-Overijssel.
Foerageer- en broedbiotoop: Purperreigers zoeken hun voedsel, dat voornamelijk uit kikkers, vis, (larven van) waterinsecten, kevers en muizen bestaat, langs sloten. Vooral het veenweidegebied met zijn talloze ondiepe en vaak soortenrijke sloten is een ideale habitat voor de purperreiger.
(informatiebron: Vogelbescherming)