terug naar overzicht vogels
 
  IMG_2841
  IMG_3610

  IMG_2845
 IMG_9128
   Roerdomp, Great Bittern, Botaurus stellaris

Roerdompen hebben een mysterieus imago. Het zijn vogels die moeilijk te zien zijn. De 'paalhouding' van roerdompen (het imiteren van een pol riet door stijf rechtop te gaan staan) is beroemd. Het geluid van roerdompen, alsof iemand over een leeg bierflesje blaast, draagt daaraan nog bij. Roerdompen broeden in moerassen die rijk zijn aan stevig oud riet. Het zijn merendeels standvogels, die in ijzige winters gevoelige verliezen kunnen lijden. Vissen, kikkers, muizen ('s winters) en grote insekten vormen de belangrijkste voedselbron. Meestal wordt gejaagd in open water aan de rand van het riet.
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: doortrekker en wintervogel in klein aantal  
Trend en aantal: Zeer schaarse tot schaarse broedvogel  
Foerageer- en broedbiotoop: Roerdompen zijn bijzonder sterk gebonden aan hun leefgebied, dat onregelmatig door Europa voorkomt.
Moeras, rietland en ruigte
Roerdompen zoeken hun voedsel, dat bestaat uit vis, kikkers, salamanders en (water)insecten, door hun snavelpunt in het water te houden. Mogelijk kunnen zij zo beter de brekingsindex van het water bepalen en hun trefkans vergroten. De roerdomp is volledig aangepast aan het leven in rietmoerassen. Zijn prachtige camouflage en behoedzame gedrag laten dit uitstekend zien. Voedselvoornamelijk vis maar ook amfibieŽn, kleine zoogdieren en vogels
(informatiebron: Vogelbescherming)