terug naar overzicht vogels
 
  IMG_9841
  IMG_9864
  IMG_9880
 IMG_9838
   steltkluut, Black-winged Stilt, Himantopus himantopus

De steltkluut is een gracieuze vogel met een ruim verspreidingsgebied. In Nederland is de steltkluut een bijzondere broedvogel. Steltkluten zijn sociale vogels die in goede leefgebieden het liefst in kleine groepen optrekken. Steltkluten zijn bijna kosmopolieten, op elk continent behalve Antarctica komen ondersoorten van de steltkluut voor. 
 

status: Zomervogel.
trek/stand/winter: Onregelmatige broedvogel; doortrekker in uiterst klein aantal
Trend en aantal: Veruit de grootste aantallen in Europa worden op het Iberisch Schiereiland aangetroffen, Frankrijk en OekraÔne zijn ook belangrijke steltkluut-landen. Het verspreidingsgebied wordt (net als bij familieleden van de steltkluut) begrensd door de 35- en 40 graden Noorderbreedte meridiaan. Het leefgebied strekt zich uit tot in MongoliŽ. In Europa leven ongeveer 18.000 paren steltkluten. In Nederland zijn ze vooral te vinden in het oostelijk Deltagebied en westelijk Noord-Brabant maar de soort is met een opmars bezig en is op steeds meer plaatsen aan te treffen.
Foerageer- en broedbiotoop: Beken en meren, plassen, gorzen en slikken, lagunes, moeras
Ondiepe wateren (tot 20 cm.) zonder getij. Ondiepe zoet- brak- en zoutwater moerassen, inundatiegebieden, rijstvelden, viskwekerijen en zoutextractiebekkens zijn typische broedplaatsen. In Nederland zijn vooral ondiepe zoetwater moerassen van belang als broedgebied - de overige habitats zijn in den lande niet of nauwelijks aanwezig.
Voedsel: Allerlei kleine ongewervelde waterdieren.
(informatiebron: Vogelbescherming)