terug naar overzicht vogels
  IMG_0211
 IMG_0214
   witgat, Green Sandpiper, Tringa ochropus

Voor deze steltloper hoef je niet naar de Waddenzee, ook diep in het binnenland kan je een witgat zomaar in een simpel slootje tegenkomen. Vogels uit Noord-Europa passeren Nederland op weg naar hun overwinteringsgebied en enkele 100-en vogels blijven ’s winters in Nederland hangen. Tijdens de trek en bij het opvliegen laten witgatjes een karakteristieke roep horen waarmee je ze makkelijk kan herkennen.
 

status: Jaargast
trek/stand/winter: doortrekker in vrij klein aantal, zomergast en wintergast in zeer klein aantal. Mogelijk voormalig broedvogel.
Trend en aantal: De noordgrens van het broedgebied ligt ongeveer rond de poolcirkel en vanaf Oost-Duitsland loopt het broedgebied via Polen, de Baltische staten en Oekraïne verder oostwaarts richting Rusland.
Foerageer- en broedbiotoop: Beken en meren, bos, moeras, oevers, plassen, rivieren, vennen
Broedt in natte bossen, hoogvenen en moerassen. Buiten het broedseizoen te vinden in moerassen, kleine plasjes en langs de oevers van rivieren, slootjes, beken en meren
Voedsel: Voornamelijk insecten maar ook andere kleine organismen zoals wormen en visjes
(informatiebron: Vogelbescherming)