terug naar overzicht vogels
 
  IMG_0260
  IMG_5599
  IMG_5610
 IMG_5592
   Grote Zilverreiger, Casmerodius albus

De grote zilverreiger is van oorsprong een vogel uit het mediterrane gebied. Door het beschikbaar komen van geschikte leefgebieden heeft deze hagelwitte reiger zijn verspreiding inmiddels uitgebreid tot in Nederland. De Oostvaardersplassen vormen het belangrijkste bolwerk in Nederland. Dit gebied is de springplank vanwaar andere gebieden inmiddels gekoloniseerd worden.
 

status: Broedvogel
trek/stand/winter: Standvogel, gedeeltelijk wegtrekkend in de winter
Trend en aantal: Het eerste Nederlandse broedgeval van de grote zilverreiger is uit 1978. Na een moeizame periode, waarin afwisselend wel en niet gebroed werd, nam de grote zilverreiger een vlucht vanaf 1991. Met name het geleidelijk verhogen van het waterpeil bleek een belangrijke factor voor succes.
Foerageer- en broedbiotoop: Rietmoerassen, oeverzones van meren en plassen, bossen langs rivieren (ooibossen) en aan kusten bij de mondingen van rivieren. Om te nestelen heeft de grote zilverreiger een flinke hoeveelheid overjarig riet nodig, maar geregeld worden ook wilgen gebruikt om het nest in te bouwen. 
(informatiebron: Vogelbescherming)