terug naar overzicht vogels
  IMG_6934
  IMG_6945
 IMG_6957
   baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling

De baardman is een echte rietvogel. Het mannetje heeft karakteristieke ‘bakkebaarden’, maar ook vrouwtjes, zonder bakkebaarden, moeten als baardman door het leven. Het heldere roepje, dat klinkt als een racefietsbel, is te horen in uitgestrekte moerassen met veel overjarig riet. Het is een explosief geluidje, dat boven wuivend riet uit te horen is.
In de winter zwerven baardmannetjes vaak en kunnen dan ook gevonden worden in kleinere rietvelden. Buitelend tussen de riethalmen verzamelt deze behendige kleine vogel insecten. Strenge winters kunnen de populatie sterk reduceren. Gelukkig compenseert de baardman dit door fanatiek broedgedrag: in één jaar kan een paartje tot wel 20 jongen grootbrengen. De laatste tijd gaat het gelukkig weer wat beter doordat rietmoerassen beter beheerd worden. De Oostvaardersplassen in Flevoland vormen het belangrijkste broedgebied in Nederland..
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: Vrij schaarse broedvogel; doortrekker en wintervogel in vrij klein tot vrij groot aantal 
Europese verspreiding: Het grootste deel van de populatie bevindt zich in Roemenië. In Noord-West Europa is Nederland een van de belangrijkste broedgebieden.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Beken en meren, moeras, rietland en ruigte
Voedsel- en broedbiotoop: Rietmoeras, riet. Het nest wordt gemaakt in dichte riet- en zeggevegetatie, meestal laag bij de grond.
Voedsel: In de zomer insecten, in de winter zaad van riet en rietgras. Biotoop: Beken en meren, moeras, rietland en ruigte
Voedsel- en broedbiotoop: Rietmoeras, riet. Het nest wordt gemaakt in dichte riet- en zeggevegetatie, meestal laag bij de grond.
Voedsel: In de zomer insecten, in de winter zaad van riet en rietgras. 
(informatiebron: Vogelbescherming)