blauwborst_ IMG_6982
  Klik op onderstaande kleine foto's of nummers voor meer foto's, of gebruik deze link:
terug naar Overzicht Alle foto's

IMG_0542

IMG_5905

IMG_6982

IMG_7769

Blauwborst, Bluethroat, Luscinia svecica

Blauwborsten zijn prachtige vogels om te zien n om te horen. Zelden gaan in de Nederlandse vogelwereld een opvallend vertoon van kleuren en een uitbundige zang gepaard; de blauwborst is daarin een uitzondering. Het voorkomen van de blauwborst wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van moerassen en daarop lijkende biotopen. De afgelopen decennia heeft de blauwborst in Nederland een opmerkelijke opmars gemaakt. Het is een van de weinige soorten die zelfs van een Rode Lijst is geschrapt, omdat het zo goed gaat. Blauwborsten eten vooral insecten en slakken, spinnen en wormen, maar soms ook bessen (vooral in de herfst).

Status: Zomerrvogel.
Trek-Stand-Winter: Vrij talrijke broedvogel; doortrekker in vrij groot aantal.
Trend en Aantal: Het totale verspreidingsgebied omvat Europa, Azi en Alaska. In dit enorme verspreidingsgebied leven 10 verschillende ondersoorten, de Nederlandse is de vorm cyanecula, de witgesterde blauwborst.
Fourageer en Broedbiotoop: Beken en meren, duinen, hoogveen, moeras, oevers, plassen, rivieren.  Gevarieerde, natte gebieden met open delen en een rijke struweel- en loofboombegroeiing die rijk zijn aan insecten. Dat is wat een blauwborst graag ziet. De geleidelijke overgang van rietmoerassen naar moerasbos vormt een uitstekend leefgebied. Blauwborsten broeden op de grond in dicht struikgewas, bij voorkeur in een kommetje op een dicht begroeide helling.
Voedsel: Insecten, larven, slakjes en soms ook bessen.
         
(informatiebron: vogelbescherming)