terug naar overzicht vogels
  IMG_6258
  IMG_7374
  IMG_7466


 

 IMG_6253
   bontbekplevier, Ringed Plover , Charadrius hiaticula

Bontbekplevieren broeden in open, zilte kustgebieden, rivierestuaria, slikken en industriegebieden. Met hun korte snavel zoeken ze hun voedsel in de slikkige bovenlaag van hun leefgebied. Op het menu staan wormen, schelpdieren en andere kleine bodembewoners. Soms komen bontbekken zelfs tot broeden op grinddaken van flatgebouwen. De meeste Nederlandse bontbekken overwinteren langs de kusten van Zuidwest-Europa, maar in zachte winters komen velen niet verder dan het Deltagebied.
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: Schaarse broedvogel; doortrekker in vrij groot aantal; wintervogel in zeer klein aantal
Trend en aantal: Europese verspreidingIJsland, ScandinaviŽ en het Verenigd Koninkrijk herbergen het leeuwendeel van de Europese populatie bontbekplevieren.
Foerageer- en broedbiotoop: Gorzen en slikken, intergetijdenzone, kust, oevers, rivieren, strand, wad Broedt langs zee- en zoetwaterkusten, met een voorkeur voor stenige of zandige bodems met een beperkte groei van gras. Broedt ook steeds vaker op grinddaken van flats en gebouwen. Het 'nest' bestaat uit een kuiltje in het zand, soms tussen enkele graspollen.
Voedsel: Ongewervelde dieren
(informatiebron: Vogelbescherming)