terug naar overzicht vogels
  IMG_6069
  IMG_6126
  IMG_6145
 IMG_6066
  

Bonte vliegenvanger, Pied Flycatcher, Ficedula hypoleuca

De bonte vliegenvanger heeft een sterke opmars gemaakt, vanuit Centraal-Europa. Enkele decennia geleden was de bonte vliegenvanger nog een zelden in Nederland geziene vogel, tegenwoordig is deze tweekleurige verschijning op veel plekken te bewonderen. Bijna alle bonte vliegenvangers broeden in nestkasten, slechts een klein aantal bewoont natuurlijke boomholten. De bonte vliegenvanger komt vooral voor in de oostelijke helft van het land, met hoge concentraties op de Veluwe en het Drents Plateau. Vanaf een vaste zitpost maken ze korte vluchten achter vliegende insecten aan, en vangen deze in volle vlucht.
 

status: Zomervogel.
trek/stand/winter: Vrij talrijke broedvogel; doortrekker in (vrij) groot aantal
Trend en aantal: De bonte vliegenvanger broedt van Noordwest-Afrika in een brede zone door Europa tot in Midden-SiberiŽ. Veruit de grootste aantallen bonte vliegenvangers broeden in Fenno-ScandinaviŽ, de Baltische Staten en Duitsland.
Foerageer- en broedbiotoop: Bos.
Bonte vliegenvangers zijn holenbroeders die graag gebruik maken van nestkasten. Maar ook natuurlijke nestgelegenheid zoals verlaten spechtennesten, wordt graag gebruikt. Deze soort wordt vooral aangetroffen in loof- en gemengde bossen, met open plekken en een gevarieerde structuur.
Voedsel: Insecten en hun larven
(informatiebron: Vogelbescherming)