overzicht vogels
  IMG_5778
  IMG_5780
 IMG_5767
   Boomleeuwerik, Lullula arborea, Woodlark

Wanneer u ergens op de zandgronden, op heide of stuifzand in Nederland een leeuwerik ziet met een zťťr korte staart, dan is dat vrijwel zeker een boomleeuwerik. Meestal zult u eerst de boomleeuwerik horen zingen voordat u hem ziet. Tijdens de zang zweeft hij in grote kringen boven zijn territorium. Aan het einde van de zang laat hij zich in een spiraalvlucht naar beneden glijden. De boomleeuwerik is een vogel die zich vooral ophoudt op de droge zandgronden en dan het liefst op heideterreinen met struiken en verspreid staande bomen.
 

status: Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker in vrij klein aantal; wintervogel in zeer klein aantal
Trend en aantal: De boomleeuwerik komt bijna in geheel Europa voor, behalve in grote delen van Groot-BritanniŽ en ScandinaviŽ. In Zuid- en West-Europa is de boomleeuwerik een jaarvogel. In Oost-Europa trekken de boomleeuweriken in het najaar weg.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop Bos, heide, stuifzanden, vennen Voedsel- en broedbiotoopDe broedgebieden van de boomleeuwrik zijn te vinden op de hogere zandgronden (Utrechtse Heuvelrug, Veluwe en Oost- en Zuid- Nederland) en de duingebieden. De voorkeur gaat uit naar voedselarme en leemarme zandgronden, zoals langs stuifzanden, deels dichtgegroeide stuifzanden met vliegdennen, heideterreinen, schrale dennenbossen met kapvlakten, brede brandgangen of zandwegen, in zandige militaire oefenterreinen en in droge zandige duinheidegebieden.
Voedsel Het voedsel bestaat uit insecten
(informatiebron: Vogelbescherming)