terug naar overzicht vogels
 
IMG_5969
  IMG_6185
 
IMG_6898
 
 IMG_6900
   Bosrietzanger, Acrocephalus palustri, Marsh Warbler

De bosrietzanger is een sterk op de kleine karekiet gelijkende vogelsoort, waarover allerlei boeiende informatie bekend is. Zo heeft de soort zo ongeveer het hoogste broedsucces van alle zangvogels (maar liefst 65%). Bosrietzangers zijn trekvogels die maar liefst minstens 7.500 kilometer vliegen om te overwinteren in NamibiŽ en Zambia, en dan ook weer terugvliegen. Uit onderzoek is gebleken dat bosrietzangers veel Afrikaanse vogelsoorten imiteren, waarvan ze de zang hebben opgepikt tijdens hun eerste overwintering in Afrika. Wie dus, wandelend door het Hollandse laagland, Afrikaans gezang hoort weet met bosrietzangers te maken te hebben...
 

status: Zomervogel.
trek/stand/winter: Talrijke broedvogel; doortrekker in vrij klein aantal
Trend en aantal: De bosrietzanger komt voor in laaglandgebieden in Centraal Europa; van Midden-Frankrijk tot Zuid-Zweden en van Nederland tot aan de Oeral (ongeveer 69 graden oosterlengte).
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Rietland en ruigte, struweel
Voedsel- en broedbiotoop: Natte ruigtevegetaties met veel brandnetels, koninginnekruid, wilgenroosje, kattenstaart, fluitekruid, moerasspirea, riet en enkele (wilgen)bosjes vormen een perfecte biotoop voor de bosrietzanger.
Voedsel: insecten.
(informatiebron: Vogelbescherming)