terug naar overzicht vogels
 
 IMG_5080

 
 IMG_5634

 
IMG_5641

 
 IMG_5085
   Dwerggors, Emberiza pusillaw, Little Bunting

De dwerggors is een als dwaalgast in West-Europa voorkomend lid van de gorzenfamilie.
De Dwerggors is een broedvogel van het noorden van Scandinavie en Rusland. In Nederland trekt hij in klein aantal door. Hij valt vooral op door z'n roodbruine koptekening.

De dwerggors meet van het puntje van de snavel tot het uiteinde van de staart 13,5 centimeter en weegt gedurende het broedseizoen tussen de 12 en de 16 gram. De soort lijkt op de rietgors maar is kleiner en heeft kastanjekleurige wangen en petje. De bovenzijde is bruingestreept met een zwarte ondergrond. De onderzijde daarentegen witachtig zonder geel en fijn zwart gestreept. De keel is wit tot izabelkleurig, de stuit bruin en ongevlekt.
De roep lijkt op het getik van een roodborst; de zang is gevarieerd, rinkelend en bevat herhalingen.
 

status: Dwaalgast
trek/stand/winter: Doortrekker.
Trend en aantal: De grootte van de wereldpopulatie wordt geschat op 30 tot 96 miljoen individuen. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de soort in aantal achteruit gaat.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: De soort broedt in de Euraziatische taiga, van Finland oostwaarts tot in SiberiŽ en overwintert in het noorden van India, zuidoost China en het noorden van Zuidoost-AziŽ. Het leefgebied bestaat uit open plekken in het bos en ook montaan berkenbos met verspreid staande sparren, vaak in de buurt van water.
(informatiebron: Vogelbescherming)