terug naar overzicht vogels
  IMG_1327
 IMG_1326
   Ekster, Pica pica, Magpie

Eksters zijn intelligente vogels met een fascinerende leefwijze, die hen helaas niet erg populair heeft gemaakt. Als echte opportunisten gaan ze te werk. Tot hun derde levensjaar leven eksters in 'jeugdbendes', een harde leerschool om de noodzakelijke ervaring op te doen die een ekster nodig heeft om jongen groot te kunnen brengen. Eksters eten wat ze maar kunnen vinden: het grootste deel van hun menu bestaat uit emelten, torretjes en kevers, regenwormen en menselijk afval als patat en brood. Vooral in het broedseizoen, wanneer de eksters zelf jongen hebben, vullen ze dit menu aan met eitjes en soms jonge vogels. Het brood- en patatmenu levert onvoldoende eiwitten om jongen gezond groot te kunnen doen worden. De ogenschijnlijk slechts zwart-wit gekleurde vogel komt bij nadere bestudering helemaal tot leven en blijkt een bont palet aan metallic-kleuren te vertonen. Eksters staan er in de volksmond om bekend glimmende voorwerpen als sierraden en zilveren theelepeltjes te 'stelen' en naar het nest te brengen. Dit gedrag komt voort uit de onverzadigbare nieuwsgierigheid van eksters; alles dat er 'anders' uitziet, wordt onderzocht en eventueel begraven onder enkele bladeren voor later gebruik.
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: Talrijke broedvogel; standvogel.
Trend en aantal: De ekster komt voor in geheel Europa maar is zeer zeldzaam op bijvoorbeeld de Shetland Eilanden en op IJsland. Ook op de Balearische Eilanden en Corsica en Sardinië zijn eksters vrij bijzondere vogels. Eksters komen ook volop voor in Azië en in Noord-Amerika. Er worden in totaal dertien ondersoorten onderscheiden in dit grote verspreidingsgebied.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Akkers, bos, stedelijk gebied, weiden (kleinschalig), weilanden (uitgestrekt)
Voedsel- en broedbiotoop: Er zijn maar weinig plaatsen waar géén eksters voorkomen; alleen enkele uitgestrekte heidegebieden en dichte bossen moeten het zonder eksters stellen. Een ekster is prima in staat om zich overal te handhaven. Eksters weten hun voedsel dan ook overal vandaan te halen. Toch zijn (larven van) insecten veruit favoriet. Die zijn te vinden in wegbermen, in tuinen, in (stads)parken en natuurlijk in het agrarisch gebied.
(informatiebron: Vogelbescherming)