terug naar overzicht vogels
  IMG_5441
  IMG_5442
 IMG_5445
   Geelgors, Emberiza citrinella, Yellowhammer

De geelgors is een stand- en zwerfvogel van diverse halfopen landschappen, zoals licht beboste heide, bosranden en agrarisch gebied met heggen, houtwallen en grazige wegbermen. Geelgorzen worden vrijwel uitsluitend aangetroffen in het oosten van het land. Het nest wordt op de grond gebouwd, vaak tussen hoge kruiden en struweel. In de broedtijd worden zaden en kleine ongewervelden gegeten; buiten de broedtijd vormen zaden de hoofdmoot van het menu.
 

status: Jaarvogel
trek/stand/winter: (Vrij) talrijke broedvogel; doortrekker in vrij klein aantal; wintervogel in groot aantal
Verspreiding: Geheel Europa maar minder langs de zuidrand van Europa en Spanje.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop Akkers, heide, hoogveen, vennen, weilanden (uitgestrekt) Voedsel- en broedbiotoopHet nest wordt vaak op de grond gemaakt en bestaat uit een kommetje van gras, stengels van planten en ander materiaal. Meestal wordt het nest gemaakt op de overgang van open gebied naar een bosrand, een dichte haag of struikgewas.
Voedsel Het leeuwendeel van het voedsel bestaat uit zaden maar dit menu wordt aangevuld met kleine
ongewervelden.
(informatiebron: Vogelbescherming)