terug naar overzicht vogels
 
 IMG_6451

 
 IMG_6472

 
 IMG_6479
 IMG_6449
   Gekraagde roodstaart, Phoenicurus phoenicurus, Common Redstart

De gekraagde roodstaart is een vogelsoort van oude, parkachtige bossen met weinig ondergroei. Vooral te vinden op de hogere zandgronden en duinen die begraasd worden. Open plekken, oude bomen, graslanden of heiden moeten elkaar afwisselen. Ook in kleinschalig boerenland met oude, lommerrijke erven. Gekraagde roodstaarten zijn holenbroeders, die ook wel van nestkasten gebruik maken. De gekraagde roodstaart is tegenwoordig niet meer zo algemeen als enkele decennia geleden.
Volwassen mannetjes hebben een oranjerode borst, zwarte keel, wit voorhoofd en grijze kruin en mantel. Vrouwtjes zijn minder opvallend getekend en hebben een grijsbruine rug en een beige onderzijde. Beide geslachten hebben een roestrode staart. Trilt vaak met staart, maar is verder tamelijk onopvallend.
 

status: Zomervogel.
vogeltrek In de winter afwezig, in tegenstelling tot de zwarte roodstaart. De in ons land broedende gekraagde roodstaarten overwinteren merendeels in de Sahel-regio. De trek naar de overwinteringsgebieden vindt diffuus plaats, van juli tot in oktober. Ook veel Scandinavische roodstaarten trekken door Nederland. Voorjaarstrek
Leefgebied: Komt voor in gevarieerde, oude gemengde bossen met open plekken (heidevelden, schraalgraslanden of andere open gebieden) met een ruim aanbod van spechtengaten in de bomen. Hoogstamboomgaarden zijn ook favoriet, maar die komen in ons land steeds minder voor. De gekraagde roodstaart komt daarom steeds minder voor in de grote veenweidegebieden en in het rivierengebied. Ook in Limburg opvallend schaars, wel algemeen in de Biesbosch.
Voedsel: Vooral insecten, in najaar ook bessen. Zoekt vooral naar voedsel op de grond, vanaf een zitplaats. Ook als vliegenvanger hoger in bomen. Op trek ook in meer open gebieden.
(informatiebron: Vogelbescherming)