terug naar overzicht vogels
  IMG_8369
  IMG_8391
 IMG_8238
   gele kwikstaart, Motacilla flava, Blue-headed Wagtail

De gele kwikstaart is een vogelsoort met een groot verspreidingsgebied. Gele kwikstaarten hebben een voorkeur voor open landbouwgebieden met een dichte vegetatie van 40 tot 65 cm. hoogte. Het zijn insecteneters. 'Gele kwikken' wippen de staart regelmatig met felle schokkende bewegingen op en neer: het typische 'kwikken' van de staart.

Vogeltaxonomen onderscheiden tenminste 10 verschillende ondersoorten; al met al een gecompliceerde groep van verwanten. Van de Engelse gele kwikstaart (M. flavissima) is de status onduidelijk. Sommigen onderscheiden deze als een aparte soort, anderen classificeren deze als ondersoort van de gele kwikstaart.

 

status: Zomervogel.
trek/stand/winter: Talrijke broedvogel; doortrekker in groot aantal
Europese verspreiding: De gele kwikstaart komt in een groot deel van Europa voor. De soort ontbreekt op IJsland, in Schotland en in Ierland, maar verder strekt het verspreidingsgebied zich uit van West-Europa tot aan Kamchatka, van de Beringstraat en tot in Alaska. De noordgrens van het verspreidingsgebied, de Arctische toendra's, liggen ongeveer op de 10 graden Celsius juli-isotherm.  
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Akkers, boomgaarden, bruggen, buitengebied, cultuurlandschappen, graslanden, platteland, rivieren, ruderale terreinen, weiden (kleinschalig), weilanden (uitgestrekt).
Voedsel- en broedbiotoop:Broeden op vochtige weilanden, kaalslagen, moerassen, aan oevers van meren en andere waterrijke gebieden met voedselrijke graslanden. Gele kwikstaarten zoeken hun voedsel voornamelijk in voedselrijke weilanden op de kleigronden.
Voedsel: Insecten.
(informatiebron: Vogelbescherming)