terug naar overzicht vogels
 
  IMG_7258
  IMG_7260
 IMG_7263
   grasmus, Sylvia communis, Whitethroat

De baardman is een echte rietvogel. Het mannetje heeft karakteristieke ‘bakkebaarden’, maar ook vrouwtjes, zonder bakkebaarden, moeten als baardman door het leven. Het heldere roepje, dat klinkt als een racefietsbel, is te horen in uitgestrekte moerassen met veel overjarig riet. Het is een explosief geluidje, dat boven wuivend riet uit te horen is.
In de winter zwerven baardmannetjes vaak en kunnen dan ook gevonden worden in kleinere rietvelden. Buitelend tussen de riethalmen verzamelt deze behendige kleine vogel insecten. Strenge winters kunnen de populatie sterk reduceren. Gelukkig compenseert de baardman dit door fanatiek broedgedrag: in één jaar kan een paartje tot wel 20 jongen grootbrengen. De laatste tijd gaat het gelukkig weer wat beter doordat rietmoerassen beter beheerd worden. De Oostvaardersplassen in Flevoland vormen het belangrijkste broedgebied in Nederland..
 

status: Zomervogel.
trek/stand/winter: Talrijke broedvogel; doortrekker in groot aantal.
Europese verspreiding: De grasmus komt in geheel Europa voor, behalve op het bijna boomloze IJsland. Alleen langs de noord- en zuidrand van Europa broedt de soort in veel lagere dichtheden.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Buitengebied, duinen, struweel.
Voedsel- en broedbiotoop: Lage doornstruiken met een dichte kruidenvegetatie en enkele bomen die als zang- en uitkijkpost dienst kunnen doen, of open loofbossen met veel struikgewas. Grasmussen flansen een nest in elkaar laag tussen de struiken of in de vegetatie.
Voedsel: Insecten en rupsen, spinnen.
(informatiebron: Vogelbescherming)