terug naar overzicht vogels
  IMG_6694
 
 IMG_6695
   Graspieper, Anthus pratensis, Meadow Pipit

Het ligt voor de hand, maar een graspieper is inderdaad een vogel die voornamelijk 'in het gras zit en 'piep' zegt'. Bij het opvliegen dan, want op de grond zijn de vogels muisstil. Vrijwel elk open gebied met een korte vegetatie - of het nu weilanden, duinen, akkers, heiden of hoogvenen zijn - wordt bewoond door graspiepers. De vogel is dan ook overal in Nederland aan te treffen in het buitengebied.
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: Talrijke broedvogel; doortrekker in (zeer) groot aantal; wintervogel in vrij groot aantal. 
Trend en aantal: De graspieper heeft een noordelijke verpreiding; van IJsland en Groenland tot aan West-SiberiŽ. De zuidgrens van het verspreidingsgebied in Europa ligt in Frankrijk. De belangrijkste aantallen broeden in Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Finland, maar de soort heeft een vrij evenwichtige verdeling van aantallen over het gehele verspreidingsgebied. Alleen langs de zuidgrens van het areaal wordt de spoeling dunner.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Akkers, buitengebied, graslanden, heide, hoogveen, weilanden (uitgestrekt)
Voedsel- en broedbiotoop: Open gebieden met een tamelijk korte vegetatie, met daarin liefst ook overjarige gras- of heidepollen. Daarin wordt het nest verstopt. In het gras worden insecten en ongewervelde dieren (vaak wormen en rupsen) gezocht.
Voedsel: Insecten en andere ongewervelden, 's winters ook zaden
(informatiebron: Vogelbescherming)