terug naar overzicht vogels
  IMG_4783
  IMG_4785
 IMG_4820
   heggenmus, Prunella modularis, Dunnock

Er zijn maar weinig vogels die algemeen voorkomen en toch zo onbekend zijn als de heggenmus. Dat komt vooral door het onopvallende uiterlijk en gedrag. Heggenmussen begeven zich niet graag uit de directe nabijheid van struikgewas, waaronder zij in het strooisel naar insecten en spinnen zoeken. Het liefdesleven van heggenmussen is goed onderzocht en - naar menselijke maatstaven - vrij heftig gebleken. Mannetjes houden er vaak meer vrouwtjes op na, en andersom. Overspel is dan ook aan de orde van de dag. Overigens komt dit bij meer vogels voor.
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: Zeer talrijke broedvogel; doortrekker en wintervogel in (zeer) groot aantal
Europese verspreiding: Een echte Europeaan, afgezien van een kleine populatie in Aziatisch Turkije en in Iran. Heggenmussen komen vooral voor in Midden- en Noord-Europa, met Groot-BrittanniŽ en Duitsland qua aantallen op kop.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Bos, park en tuin, rietland en ruigte, stedelijk gebied.
Voedsel- en broedbiotoop: Een rommelige tuin met dicht struikgewas is een ideale heggenmussenbiotoop. Het nest wordt gemaakt in dicht struikgewas in struiken of in een haag.
Voedsel: Insecten, spinnen en kleine bodemdiertjes
(informatiebron: Vogelbescherming)