terug naar overzicht vogels
 
IMG_6661
  IMG_6715
  IMG_6784
 IMG_6737
   Hop, Hoopoe , Upupa epops

De hop is een vogel van open tot halfopen, liefst droge terreinen, die broedt in boomholtes, rotsen en oude gebouwen. Het voedsel bestaat vooral uit grote insekten als meikevers en veenmollen. Het zijn zomervogels die de winter doorbrengen in tropisch Afrika. Hoppen zijn onmiskenbare vogels. De vlinderachtige, dwarrelende vlucht trekt onmiddelijk de aandacht en de gebandeerde, ronde vleugels zijn met geen andere vogelsoort te verwarren. Het meerst bizarre aan de hop is nog wel de prachtige kuif, die de vogel op kan zetten. Deze kuif heeft een sociale betekenis; er worden allerlei emoties mee gecommuniceerd.
 

status: Doortrekker.
trek/stand/winter: Onregelmatige broedvogel; doortrekker en zomergast in uiterst klein aantal.
Trend en aantal: De hop komt vooral voor in gematigd- en subtropisch Europa. Het Iberisch Schiereiland is verreweg het belangrijkste broedgebied. Hoppen worden vooral aangetroffen in stenige gebieden, op muurtjes en rond ru´nes. Deze zijn in Nederland vrijwel afwezig. Mogelijk verklaart dit ook de lage frequentie waarmee hoppen in Nederland verblijven.
Foerageer- en broedbiotoop: Bos, park en tuin, weiden (kleinschalig)
Open bossen tot grassteppen en woestijnachtige omgevingen. Hoppen zoeken vooral naar grotere insecten, welke ze met hun relatief lange snavel tussen stenen en in kieren in bomen en rotsen zoeken.
Voedsel: grote insecten, slakken en kleine reptielen.
(informatiebron: Vogelbescherming)