terug naar overzicht vogels
 
  IMG_2739
 IMG_2746
   Huiszwaluw, Delichon urbica

De huiszwaluw bouwt een komvormig nest tegen rotswanden: kliffen en berghellingen vormden de natuurlijke omgeving. Maar huizen van baksteen en beton voldoen de huiszwaluw ook prima en deze zwartwitte vogel is bij ons dan ook een echte cultuurvolger geworden. Het nest wordt gemaakt van klei en zand, kunstig vermetseld tot een knusse woning. Huiszwaluwen eten enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten. In volle vlucht worden deze gevangen, waarbij de wendbaarheid van de zwaluwen goed van pas komt. Huiszwaluwen zijn lange-afstandstrekkers die helemaal naar Tropisch- en Zuid-Afrika vliegen om te overwinteren. 
 

status: Broedvogel
trek/stand/winter: Trekvogel
Trend en aantal: Het aantal huiszwaluwen in Nederland is minder eenvoudig vast te stellen dan wellicht gedacht wordt. De laatste schattingen suggereren een totaal van ongeveer 110.000 tot 125.000 paren.
Foerageer- en broedbiotoop: Wilt u meer weten over de aantalsontwikkeling of de verspreiding van deze soort? Kijk dan hier bij SOVON Vogelonderzoek Nederland. 
Foerageer- en broedbiotoop: In de omgeving van gebouwen, die de huiszwaluw als alternatieve rotspartijen dienen, zoekt de huiszwaluw vooral op waterrijke plekken naar voedsel. Daar houden de grootste aantallen vliegende insecten (muggen) zich op. 
(informatiebron: Vogelbescherming)