terug naar overzicht vogels
  IMG_2377
  IMG_4597
  IMG_4649
 IMG_2375
   IJsvogel, Kingfisher, Alcedo atthis

Een blauwe flits en een luide fluitende roep zijn vaak het eerste dat men van een ijsvogel te zien en horen krijgt. IJsvogels zijn kenmerkende vogels van beken en rivieren met zoet, stromend water. In mindere mate wordt ook bij stilstaande, visrijke wateren genesteld. De aanwezigheid van zandige of lemige steile oeverranden is een vereiste, omdat daarin de nesttunnel wordt uitgegraven. 's Winters worden ijsvogels ook bij meer open en brakke of zoute wateren gezien. Het enige wat dan telt, is de aanwezigheid van voldoende voedsel - kleine visjes, waterinsecten en dergelijke - en een ijsvrij, helder wateroppervlak om dat voedsel te kunnen bemachtigen. Bovendien stellen IJsvogels prijs op enkele bomen of struiken langs de oever, welke als uitvalsbasis gebruikt worden.
 

status: Jaarvogel. Uiterst schaarse tot schaarse broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker en wintervogel in klein aantal
Trend en aantal: Geheel Europa, met uitzondering van IJsland. De ijsvogel mijdt toendra- en taigalandschappen en komt ook niet voor op grote hoogte (Alpen). Kortom: overal waar helder, stromend water voorhanden is dat niet (overal) bevriest in de winter
Foerageer- en broedbiotoop: Beken en meren, moeras, oevers, park en tuin, plassen, rietland en ruigte, rivieren, vennen.
IJsvogels duiken in helder, liefst stromend water naar visjes en waterinsecten zoals libellenlarven. Vissen hebben echter de voorkeur. Bij het duiken wordt het oog beschermd door een speciale 'duikbril': een transparant vlies schuift voor het oog en beschermt het tegen onwillige prooivissen en waterplanten.
(informatiebron: Vogelbescherming)