terug naar overzicht vogels
  IMG_8429
  IMG_8505
 IMG_8424
   Kievit, Lapwing , Vanellus vanellus

De lucht kan er op mooie dagen in het voorjaar van vervuld zijn: 'Tjoewiet', de kreet van de kievit die zijn eigen naam roept. De spectaculaire buitelende capriolen, het elegante pak en de kuif als een lange veer op de hoed van een Musketier verschaffen de kievit een gracieus voorkomen. Kieviten broedden oorspronkelijk op grassteppen in gematigd Europa en Azi. Deze habitat werd echter al snel door de mens in gebruik genomen om vee te weiden en gewassen te verbouwen. De kievit heeft zich hieraan goed aangepast en het is n van de weinige soorten die zich goed in stand kan houden op akkers en weilanden in Nederland. Bij gevaar veinst een kievit een gebroken vleugel en probeert zo een nadende wezel, vos of hermelijn weg te lokken bij het nest. In Friesland (en Groningen) bestaat een oude traditie; kievitseieren worden vroeg in het broedseizoen gezocht. In 'ruil' voor het leeghalen van de nesten worden vervolglegsels beschermd. Dat deze nestbescherming ook kan zonder eieren te rapen is natuurlijk duidelijk; wie het om de bescherming van vogels gaat, neemt niet eerst de eieren weg, ook niet van een algemene soort.
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: Zeer talrijke broedvogel; doortrekker in uiterst groot aantal; wintervogel in zeer groot aantal.
Trend en aantal: De kievit komt in geheel Europa voor. De aantallen zijn echter in het zuiden een stuk kleiner dan in meer gematigde en noordelijker streken.
Foerageer- en broedbiotoop: Akkers, weiden (kleinschalig), weilanden (uitgestrekt) Voedsel- en broedbiotoopKieviten zoeken hun voedsel, dat bestaat uit allerlei ongewervelden, vooral tussen de vegetatie en op de bodem. Open gebieden met een rijke bodemfauna zijn voor de kievit een ideale biotoop. Het nest bestaat uit een klein kommetje van gras dat, nauwelijks zichtbaar, gemaakt wordt in een graspol.
(informatiebron: Vogelbescherming)