terug naar overzicht vogels
  IMG_5995
  IMG_6135
  IMG_6545
 IMG_6548
   Kneu, Carduelis cannabina, Linnet

Een golvend vliegende groep kwetterende vogels: dat moeten kneuen zijn. Wanneer ze zich ophouden in open gebieden met lage begroeiingen, met veel ruigtekruiden en struikgewas dan is elke twijfel weggenomen. Kneuen zijn op het eerste gezicht wellicht wat vaal, bij betere observatie blijken ze op een subtiele manier elegant gekleurd. De mannetjes zijn, in zomerkleed, versierd met karmijnrode borst en een al even helderrode 'baret' op het voorhoofd.
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: Talrijke broedvogel; doortrekker in groot aantal; wintervogel in vrij klein aantal
Europese verspreiding: De kneu is een wijdverspreide vogelsoort. Het leefgebied strekt zich uit van Ierland via zuidelijk Fenno-ScandinaviŽ tot ver in SiberiŽ. De oostrgrens van dit gebied wordt ongeveer gevormd door de 93 graden Oosterlengte-meridiaan. Ook in het Meditterrane gebied komen veel kneuen voor; Spanje heeft zelfs (absoluut gezien) de grootste hoeveelheid broedvogels van de Europese landen.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop Buitengebied, duinen, rietland en ruigte, ruderale terreinen Voedsel- en broedbiotoopOpen gebieden met veel ruige begroeiing, struikgewas en allerlei planten is precies wat kneuen graag zien. Ze nemen genoegen met enkele struiken om in te broeden.
Voedsel: Zaden van distels en andere planten en knoppen
(informatiebron: Vogelbescherming)