Koekoek IMG_6873
  Klik op onderstaande kleine foto's of nummers voor meer foto's: Terug naar:

Overzicht (Alfabetisch)

Overzicht (Bos-, Heide- en Tuinvogels)
IMG_5397 IMG_5446 IMG_6844 IMG_6873
Koekoek, Cuculus canorus, Cuckoo 
 
Bijna ieder kind leert op school in de biologieles al over het merkwaardige gedrag van de koekoek. Gechoqueerd vernemen zij over het werk dat kleine zangvogels wordt aangedaan, door de eigen eieren in nesten van kleine zangvogels achter te laten. Biologisch gezien is dit echter een zeer interessant principe, dat in alle lagen van de natuur wordt aangetroffen: van zoogdieren tot kleine insecten. Planten en schimmels doen het ook regelmatig. Zó ongewoon is het parasiterende gedrag van de koekoek dus niet. Een vrouwtjeskoekoek specialiseert zich (vanuit haar afstamming) op een bepaalde vogelsoort of familie. Zo zijn er heggenmus-koekoeken, karekiet-koekoeken en kwikstaart-koekoeken. De eieren lijken zeer sterk op die van de waardvogel en zijn vaak alleen door kenners te onderscheiden.
Status: Zomervogel
Trek-Stand-Winter: Vrij talrijke broedvogel, doortrekker in vrij groot aantal
Trend en Aantal: Europese verspreiding De koekoek komt in vrijwel geheel Europa voor; feitelijk is Europa slechts een deel van het grote verspreidingsgebied, dat zich uitstrekt van Noord-Afrika tot in China en Japan.
Fourageer en Broedbiotoop: Biotoop: Duinen, heide, moeras
Voedsel- en broedbiotoop: Koekoeken komen vooral voor in relatief open gebieden met enkele hoge uitkijkposten, vanwaar ze speuren naar nesten van geschikte waardvogels. Heggenmussen, rietzangers, karekieten en kwikstaarten zijn favoriete soorten. Het zijn dan ook vooral de leefgebieden van deze soorten waar ook koekoeken te vinden zijn.
Voedsel: Grotendeels rupsen (ook harige soorten!), aangevuld met kevers.
         
(informatiebron: Vogelbescherming)