terug naar overzicht vogels
 
  IMG_3590
  IMG_3598
 IMG_3602
   Kramsvogel, Fieldfare , Turdus pilaris
 
De kramsvogel is in Nederland vooral in de winter te zien. Hoewel de soort wel broedt in het zuiden en oosten van het land zijn de aantallen in het voorjaar erg laag. In najaar en winter is het 'tsjak-tsjak-tsjak' van de kramsvogel zeer regelmatig te horen: wie het geluid eenmaal kent, hoort het overal. Dan blijken kramsvogels opeens een stuk meer voor te komen dan daarvoor vermoed werd. Meestal leven kramsvogels erg teruggetrokken. In goede broedgebieden kunnen ware kramsvogelkolonies voorkomen - iets wat in Nederland niet meer te zien is. Hier is de kramsvogel op haar retour, na tijdelijk een tamelijk algemene broedvogel geweest te zijn.
 
status: Zeer schaarse broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker en wintergast in zeer groot aantal
Trend en aantal: Kramsvogels komen voor van Zuidoost-Frankrijk en de BeNeLux, noordwaards tot in het uiterste noorden van Fenno-ScandinaviŽ en oostwaards tot de Amoer-rivier in Rusland. De kramsvogel is een van de meest voorkomende vogelsoorten van Noord-Europa. In Fenno-ScandinaviŽ broedt zo'n 60% van de in totaal ongeveer 4,4 tot 8,7 miljoen Europese broedparen.
Foerageer- en broedbiotoop: Park en tuin, bos, boomgaarden Voedsel- en broedbiotoopDe kramsvogel broedt in bosranden, in bossen bij open plekken en moerassen, in meer open parkbossen en struweel, in tuinen, boomgaarden en andere gecultiveerde gebieden met bomen. In het noorden ook in kleine gebieden met bomen in open, ruig, landschap. Het nest is meestal tamelijk geŽxposeerd, in een vork van dikke takken of de stam. De kramsvogel broedt vaak in een kolonie, met meerdere nesten per boom en meerdere aangrenzende bomen bewoond. VoedselIn de zomer wormen en insecten, 's winters bessen en afgevallen fruit.
(informatiebron: Vogelbescherming)