terug naar overzicht vogels
  IMG_1946
 IMG_1960
   krekelzanger, River Warbler, Locustella fluviatilis

Tegenwoordig worden jaarlijks Krekelzangers in ons land aangetroffen, met name in mei-juni. Het gaat vrijwel steeds om zingende en vermoedelijk ongepaarde mannetjes. Duidelijke aanwijzingen voor een broedgeval ontbraken tot nu toe. Waarnemingen worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna.
Zie voor aanvaarde waarnemingen www.dutchavifauna.nl

 

status: dwaalgast
trek/stand/winter: doortrekker in klein aantal
Europese verspreiding: De vogel komt voor tussen Duitsland, het zuiden van Finland, het westelijke gedeelte van de Oeral en Hongarije in het zuiden. Hij leeft in dichte rietvegetatie bij plassen, rivieren, in vochtige loofbossen en uitgestrekte rietlanden. Krekelzangers trekken in augustus of september naar de oostkust van Afrika en keren in april of mei terug.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Beken en meren, moeras, rietland en ruigte
Voedsel- en broedbiotoop: Rietmoeras, riet. Het nest wordt gemaakt in dichte riet- en zeggevegetatie, meestal laag bij de grond.
Voedsel: Krekelzangers eten insecten, larven en spinnen. 
Diverse internet bronnen.