terug naar overzicht vogels
  IMG_8751
  IMG_8755
  IMG_8762

 
 IMG_8782
   Kuifmees, Lophophanus cristatus, Crested Tit

De kuifmees is een bijna endemische Europeaan: de verspreiding is vrijwel beperkt tot Europa. Dat komt niet veel voor in de vogelwereld. Net zomin als de prachtige nonchalante kuif, die bij opwinding zo mogelijk nóg verder wordt opgezet. Kuifmezen zijn nogal territoriale vogels die het gehele jaar in hun broedgebied verblijven. Alleen jonge vogels vormen in de winter zwervende groepjes. In het voorjaar zoeken ze alsnog een eigen territorium, waar ze de rest van hun leven zullen blijven. De kuifmees heeft misschien wat onverwachte vijanden: spechten zijn dol op mezeneieren en schromen niet een nestje kuifmezen op te peuzelen. Kuifmezen houden van bossen waarin dennen (Pinus-soorten) overheersen.
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter:  Jaarvogel. Talrijke broedvogel; standvogel 
Trend en aantal: Europese verspreidingDe verspreiding van de kuifmees is vrijwel beperkt tot de Europese dennenbossen. Alleen in de Oeral komt de soort ook buiten Europa voor.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Bos
Voedsel- en broedbiotoop: Door dennen gedomineerde naaldbossen zijn favoriet. In deze bossen zoekt de kuifmees vooral naar dode berkenbomen, waarin het vrouwtje een nestholte uithakt. Daarvoor moet het hout wel zacht genoeg zijn: in tegenstelling tot spechten heeft de kuifmees geen op hakken toegeruste schokdempers in de kop.
Voedsel: Insecten en spinnen
(informatiebron: Vogelbescherming)