terug naar overzicht vogels
 
IMG_7356
  IMG_7367
  IMG_7373
 IMG_7350
   Kwartel, Coturnix coturnix, Quail

'Zo doof als een kwartel' is een bekend gezegde. Waar dit op gebaseerd is, is niet helemaal duidelijk, want de kwartel is toch echt niet doof. Integendeel, soortgenoten horen elkaar van verre en weten elkaar blindelings te vinden. Soms ontstaan er op die manier hele clusters van kwartels. Kwartels zie je eigenlijk nooit omdat ze zich altijd schuilhouden in de vegetatie als verruigde graslanden, korenvelden en graanakkers. De enige manier om ze waar te nemen is door middel van hun zeer kenmerkende 'kwik-me-dit'-geluid welke ze rustige zomeravonden in de schemering minutenlang kunnen uitroepen.
  

status: Zomervogel.
trek/stand/winter: Schaarse tot vrij talrijke broedvogel
Trend en aantal: doortrekker in vrij klein aantal, broedvogel van geheel Europa met uitzondering van de Scandinavische landen.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Graslanden
Voedsel- en broedbiotoop: Kwartels leven eigenlijk uitsluitend in droog grasland en (graan)akkers met lage gewassen en onkruiden.
Voedsel: Zaden en insecten.
(informatiebron: Vogelbescherming)