overzicht vogels
  IMG_4556
  IMG_4557
  IMG_4561
 IMG_4553
   Oeverpieper, Anthus petrosus, Rock Pipit

Zijn naam zegt het al, deze pieper is vooral aan oevers te vinden. Elke winter komen enkele 1000-en vogels uit ScandinaviŽ naar Nederland om aan de kust te overwinteren. In het binnenland komt de soort weinig voor, hier bezet een ander familielid de oevers, de waterpieper. Je vindt de oeverpieper vooral in het Deltagebied en langs de Waddenzee. De oeverpieper is een vrij krachtig gebouwde pieper met een vrij donker verenkleed met weinig contrast.
 

status: Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker en wintergast in vrij klein aantal
Trend en aantal: Oeverpiepers broeden langs de kusten van ScandinaviŽ, Groot-BrittanniŽ en Ierland en de westkust van Frankrijk 
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Gorzen en slikken, intergetijdenzone, kust, oevers
Voedsel- en broedbiotoop: Broedt op rotskusten en eilanden aan zee.
Voedsel: ongewervelden zoals vliegen, kleine schelpdieren en kevers
(informatiebron: Vogelbescherming)