terug naar overzicht vogels
 
  IMG_7355
  IMG_7356
 IMG_7364
   ortolaan, Emberiza hortulana, Ortolan Bunting

Ortolanen zijn in West-Europa typische broedvogels van kleinschalige landschappen, vaak op zandige bodems. De aanwezigheid van heggen, goed ontwikkelde houtwallen - liefst met zomereik - en akkers met graangewassen en hakvruchten wordt zeer op prijs gesteld. Het voedsel bestaat in de broedtijd vooral uit rupsen en zaden. Het nest wordt op de grond gebouwd, niet zelden tussen vroeg opkomende akkergewassen. Ortolanen zijn zomervogels en overwinteren ten zuiden van de Sahara, onder meer in de Sahel en nog zuidelijker, in tropisch Afrika.
 

status: Zomervogel.
trek/stand/winter: Voormalige of incidentele broedvogel; doortrekker in klein aantal
Verspreiding: De ortolaan komt in heel Europa voor, maar prefereert een continentaal klimaat met relatief weinig neerslag. Nederland past niet echt in die omschrijving en de Nederlandse verspreiding van de soort is dan ook altijd beperkt gebleven tot het oosten des lands. In bijna alle Europese landen gaat de ortolaan achteruit in aantal, of blijft min of meer stabiel. Een toename is helaas nergens waarneembaar.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Akkers, weiden (kleinschalig)
Voedsel- en broedbiotoop: Kleinschalig, structuurrijk agrarisch landschap is wat de ortolaan nodig heeft om te broeden en zijn voedsel te vinden. Dat daar niet veel meer van over is zal duidelijk zijn. Ortolanen kunnen dan wel als ambassadeur gezien worden van een hele gemeenschap van (vogel)soorten die lijden onder de grootschalige, gerationaliseerde land- en tuinbouw van de laatste decennia.
Voedsel: zaden en ongewervelden
(informatiebron: Vogelbescherming)