terug naar overzicht vogels
 
  IMG_4193
  IMG_4210
 DSC00834
   patrijs, Grey Partridge , Perdix perdix

Patrijzen zijn standvogels van open agrarisch gebied, heidevelden en hoogvenen. Oorspronkelijk waren het steppebewoners, maar de soort heeft zich erg goed aangepast aan het leven in kleinschalig agrarisch landschap. In Nederland komt de soort verspreid voor. Akkerland is het meest in trek, vooral als dit wordt afgewisseld met ruige dijken, slootranden, wegbermen en houtwallen. Patrijzen eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel, maar de jongen leven de eerste weken louter van insekten en ander klein gedierte. De patrijs is altijd een favoriet doelwit geweest voor jagers. De aantallen patrijzen nemen, door schaalvergroting in de landbouw, dramatisch af. 

status: Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel
trek/stand/winter: standvogel
Trend en aantal: De patrijs komt voor in geheel Europa, maar minder in het noorden en zuiden. Frankrijk en polen zijn belangrijke landen voor de patrijs; meer dan drie kwart van de totale Europese populatie broedt in deze landen.
Foerageer- en broedbiotoop: Akkers, graslanden, hoogveen, weiden (kleinschalig)
Het biotoop waaraan de patrijs zich in West-Europa heeft aangepast zijn akkers, ruige akkerranden met akkeronkruiden, weiden met hagen, met bloemen begroeide dijken, enzovoort. Het nest wordt door de patrijs op de grond gemaakt, in een dichte begroeiing.
Voedsel: blaadjes, zaden en insecten
(informatiebron: Vogelbescherming)