terug naar overzicht vogels
  IMG_0730
  IMG_0732
  IMG_0753
 IMG_0715
   Roek, Corvus frugilegus, Rook

Roeken zijn kolonievogels. Onderling onderhouden ze een uitgebreide communicatie over voedsel en sociale aangelegenheden. Het menu is bijzonder uitgebreid. Zo eten roeken vooral ongewervelde bodemdieren, maar ook aas, zaaigoed en eetbaar menselijk afval. Vooral dat eten van zaaigoed komt roeken duur te staan. In het kader van de Flora & faunawet kunnen provincies namelijk ontheffing verlenen voor afschot. Dit gebeurt onder het mom van 'schadebestrijding'. In de praktijk worden deze ontheffingen geregeld verleend. In het verleden zijn roeken vervolgd om vermeende 'kwaaden eighenschappen'. Gedode roeken worden vaak opgehangen in een poging andere roeken af te schrikken.
  

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: Talrijke broedvogel; doortrekker en wintervogel in groot aantal.
Trend en aantal:  Roeken komen vooral voor in de gematigde en boreale delen van Europa en AziŽ. Het Verenigd Koninkrijk en Wit-Rusland huisvesten de grootste aantallen.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Akkers, bos, weiden (kleinschalig), weilanden (uitgestrekt) Voedsel- en broedbiotoop: Roeken zijn echte koloniebroeders. De slordige nesten worden in de toppen van hoge bomen gebouwd. Een roekenkolonie kan soms wel uit 1000 nesten bestaan, hoewel de meeste kolonies toch beduidend kleiner zijn. De kolonies bevinden zich meestal in de buurt van graslanden, al waar ze hun voedsel zoeken. Vooral in de oostelijke helft van Nederland komen veel roeken voor. Ze broeden graag in vrijstaande opgaande groepen bomen. Vooral populieren zijn geliefd. Roeken zijn vooral te vinden in het rivierengebied en komen maar weinig voor in veenweidegebieden
Voedsel:Het voedsel bestaat uit een breed scala van bodeminsecten en andere ongewervelde, zaaizaad, kleine zoogdieren, aas, afval en soms jonge vogels.
(informatiebron: Vogelbescherming)