terug naar overzicht vogels
 
 
PICT4711
 
PICT5720
  IMG_1516
 IMG_1526
   Roodborst, Erithacus rubecula

Roodborsten zijn vaak erg nieuwsgierig en goed van vertrouwen, anderen noemen het brutaal. Terwijl je in de tuin bezig bent, kijken ze nauwlettend toe of er in de omgewoelde aarde iets eetbaars te vinden is. Tegen soortgenoten zijn zowel mannetje als vrouwtje daarentegen heel agressief en verdedigen zomer en winter fel hun territorium. Ze tonen daarbij de rode borstveren. Meestal maken ze hun nesten goed verborgen op de grond. De twee legsels bestaan meestal uit 5-6 eieren die twee weken bebroed worden. Na 14 dagen verlaten de jongen het nest. Ze worden dan nog een week door de ouders verzorgd. De jongen hebben nog geen rode borst. Daardoor zijn ze goed gecamoufleerd en wekken geen agressie op bij de ouders. Veel van onze roodborsten trekken in de winter naar Frankrijk en Spanje. Vanuit Noord-Europa komen grote aantallen naar Nederland.
 

status: Broedvogel
trek/stand/winter: Nederlandse roodborsten zijn deels standvogel, deels trekvogel. Scandinavische roodborsten trekken door ons land en overwinteren deels in ons land terwijl Nederlandse roodborsten deels wegtrekken naar Frankrijk en Spanje. 
Trend en aantal: De roodborstpopulatie in Nederland vertoont sinds 1970 een licht stijgende trend. Waarschijnlijk liggen bosaanplant en verstedelijking (meer tuinen) hieraan ten grondslag. Roodborsten worden vooral op de zandgronden in hoge dichtheden aangetroffen.
Foerageer- en broedbiotoop: Gevarieerde gebieden met dicht struikgewas, open plekken en bomen vormen de habitat van de roodborst. Tuinen voldoen prima aan die omschrijving, maar van oorsprong is de roodborst een vogelsoort van bosranden en kleine bosjes in meer open gebied. Het nest wordt laag boven de grond gemaakt in een boom, muur of klimplanten. Het is een slordig nest van grassen en bladeren. 
(informatiebron: Vogelbescherming)