terug naar overzicht vogels
 
 
IMG_6196
  IMG_6324
  IMG_6464
 IMG_6336
   Snor, Savi's Warbler , Locustella luscinioides

De snor is een broedvogel van dichtbegroeide oevers van meren, moerassen en kreken, die zijn nest bouwt in overjarig riet of kruidachtige vegetaties die in het water groeien. Het voedsel bestaat uit kleine ongewervelden, die uit de vegetatie of van de grond worden gesnapt. Snorren zijn trekvogels en brengen de winter door ten zuidoosten van de Sahara. De snor dankt zijn naam aan het de snorrende zang; het geluid lijkt op een laag zacht kookwekkertje.
 

status: Zomervogel.
trek/stand/winter: Vrij schaarse broedvogel; doortrekker in onbekend aantal.
Trend en aantal: De snor komt verspreid voor in geheel gematigd Europa; het voorkomen is gebonden aan dichte vegetaties van riet- en zeggenmoerassen.
Foerageer- en broedbiotoop: Rietland en ruigte.
Brede, dichte, vochtige en natte vegetaties van jong- en overjaring riet en zeggen. Het nest wordt gemaakt in oud, staand riet (riet, lisdodde, galigaan). Een ondergroei van ruigtekruiden of oude, geknikte rietstengels, lijkt een belangrijke conditie te zijn.
Voedsel: kleine ongewervelden
(informatiebron: Vogelbescherming)