terug naar overzicht vogels
 

  IMG_6057
  IMG_6059
 IMG_6043
   Spotvogel, Hippolais icterin, Icterine Warbler

Spotvogels zijn zomergasten die ons land slechts 'even' bezoeken om te broeden. Het grootste deel van het jaar brengen deze helder geel en groen gekleurde vogels door in tropisch Afrika. Het leefgebied van de spotvogel is meestal typisch open gebied dat rijk gelardeerd is met bossages en struwelen. Het 'vroegere' landbouwgebied, met hagen en houtwallen, bosranden met mantel- en zoomvegetatie voldeed prima, maar de beschikbaarheid van dergelijke gebieden neemt steeds verder af. Of dit ook de reden voor de terugloop van het aantal broedende spotvogels is kan nog niet met zekerheid bepaald worden.

status: Zomervogel.
trek/stand/winter: Vrij talrijke broedvogel; doortrekker in vrij groot aantal. 
Trend en aantal: Het leefgebied van de spotvogel strekt zich uit van de Noordzee oostwaarts tot in Centraal-SiberiŽ. Het broedgebied wordt begrensd door de 50- en 60 graden Noorderbreedte meridiaan. De spotvogel ontbreekt in Groot-BrittanniŽ en Ierland. De grootste aantallen zijn te vinden in Wit-Rusland, waar veel geschikt leefgebied te vinden is. In Nederland komen ze verspreid voor.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Bos, park en tuin, struweel
Voedsel- en broedbiotoop: Het leefgebied van de spotvogel bestaat uit struwelen en verspreide groepjes bomen die beschutting bieden in half-open landschappen. In de broedgebieden staan meestal enkele hogere bomen. Parkachtige landschappen met open plekken en bomengroepen met struikgewas zijn perfecte leefgebieden.
Voedsel: Insecten
(informatiebron: Vogelbescherming)