terug naar overzicht vogels
  DSC02321
  IMG_9092
 IMG_9097
   Staartmees, Aegithalos caudatus

Staartmezen zijn zeer sociale dieren. Vooral buiten het broedseizoen leven deze pingpongbal-met-staart-vogels in kleine groepen. Dwarrelend door twijgen en bomen roepen ze voortdurend naar elkaar. Blijft een lid van de groep ergens hangen, dan wordt er gewacht tot de achterblijver weer bij is. 
 

status: Broedvogel
trek/stand/winter: Standvogel
Trend en aantal: Staartmezen zijn in Nederland vrij algemene broedvogels
Foerageer- en broedbiotoop: Staartmezen verzamelen hun voedsel, dat bestaat uit insecten en rupsen, in struikgewas en bomen. Daarbij zijn ze in staat om ook de allerdunste twijgen af te zoeken. Hun geringe lichaamsgewicht helpt hen daarbij.
(informatiebron: Vogelbescherming)