overzicht vogels
  IMG_5990
  IMG_5994
 IMG_6000
   tjitjaf, Phylloscopus collybita, Chiffchaff

De tjiftjaf is een kleine, onopvallend geelgroen gekleurde vogel. Hij kan bijna overgal gehoord worden: 'tjif-tjaf-tjif-tjaf-tjif'. In het voorjaar en de vroege zomer althans, want tjiftjaffen zijn ondanks hun gewicht van enkele grammen trekvogels die in Noord-Afrika overwinteren. Tjiftjaffen zijn bosvogels die houden van een rijke ondergroei; veel struikgewas en lage bomen.
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: Zeer talrijke broedvogel; doortrekker in zeer groot aantal; wintervogel in (zeer) klein aantal
Europese verspreiding: Tjiftjaffen komen in bijna het gehele boreale en gematigde gebied van EuraziŽ voor, tot aan de 155 graden Oosterlengte-meridiaan; het oosten van SiberiŽ. Nog verder oostwaarts neemt een nauw verwante soort het estafettestokje over van de tjiftjaf.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: park en tuin
Voedsel- en broedbiotoop:De voorkeur van de tjiftjaf gaat uit naar bomen, bossen of bomenrijen, het maakt niet zoveel uit. De tjiftjaf lijkt snel tevreden te zijn, wanneer er maar voldoende bladeren in de buurt zijn om insecten tussen te zoeken.
Voedsel: Insecten en hun larven (rupsen)
(informatiebron: Vogelbescherming)